Java – 多重執行緒(錄影課程)

基本觀念


 

應用層面


 

建立Thread物件實體


 

建立Runnable物件實體


 

啟動執行緒生命週期


 

結束執行緒


 

暫停執行緒


 

執行緒的狀態資訊


 

執行緒同步觀念


 

環形緩衝區


 

週期任務


 

週期任務處理方式


 

週期任務與執行緒的差異


%d bloggers like this: